Τελευταία νέα :
Στατικές σελίδες

Στατικές σελίδες (25)

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Εκπαιδευτικών Μαθημάτων της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου: 

haemalessons.gr
Όνομα χρήστη: livehaema
Κωδικός: livehaema2016

29/9/2020

Προκήρυξη Θέσης Locum Ιατρού Αιματολόγου ή Παθολόγου - Υποβολή αιτήσεων έως 9/10/2020. Δείτε την προκήρυξη εδώ


15/9/2020

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κλινική Αμαρουσίου ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟ πλήρους απασχόλησης για πρωϊνό ωράριο.
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «».
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 210 6862443
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.


7/9/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προσκαλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αιματολόγου ή Παθολόγου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης περιορισμένου χρόνου ενός (1) έτους για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κλινικής Αιματολογίας-Πήξης/Αιμόστασης & Σταθμού Αιμοδοσίας. Απαραίτητα προσόντα είναι:

1. Κατοχή τίτλου ειδικότητας Αιματολογίας ή Παθολογίας.
2. Μετεκπαίδευση, εξειδίκευση ή /και εργασία σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ή ακαδημαϊκό κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Προκειμένου για την ειδικότητα Παθολογίας, η εργασία σε τμήμα ή /κλινική Αιματολογίας κρίνεται ουσιαστική.
3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, όπως αυτή τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά σπουδών ξένης γλώσσας ή την διαμονή σε αγγλόφωνη χώρα.
4. Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου εργασίας του.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά (εις τετραπλούν) :

1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού και όλων των τίτλων σπουδών (συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου κατοχής διδακτορικής διατριβής), βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου ειδικότητας, άδειας άσκησης επαγγέλματος, ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
4. Πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εκτός εάν αυτή προκύπτει από τις σπουδές του ή την εργασία του. Για όσους υποψηφίους δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, απαιτείται πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
7. Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ. Συγγρού 356, Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα – τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 13:00, έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.


7/9/2020

ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Για τη Μονάδα Μεταμόσχευσης του ΠΓΝ Πατρών (Διευθυντής Καθ. Α. Σπυριδωνίδης) έχει προκηρυχθεί μια θέση επικουρικού ιατρού για 2 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος.

Η ΜΜΜΟ του ΠΓΝΠ (www.bmtpatra.gr) διενεργεί περίπου περ. 30-35 αλλογενείς και περ. 15 αυτόλογες μεταμοσχεύσεις ετησίως. Στην ΜΜΜΟ ανήκει επίσης το Εργαστήριο Κυτταρομετρίας, το Εργαστήριο Μεταμόσχευσης, η Μονάδα Κυτταροθεραπειών, το ΚΕΔΜΟΠ-«Χάρισε Ζωή» και το Ερευνητικό Εργαστήριο Μεταμόσχευσης.

Ο αιματολόγος που αναζητούμε θα εκπαιδευθεί σε όλη τη θεματολογία της μεταμόσχευσης και θα ενταχθεί στη λειτουργία του κλινικού προγράμματος μαζί με τους άλλους 2 έμπειρους Αιματολόγους της Μονάδος (κ. Λίγκα, κ. Σπυρίδης) και τη συνεπικουρία της 100% απασχολούμενης στη ΜΜΜΟ βοηθού-ιατρών (doctor assistant). Ο Αιματολόγος εντάσσεται επίσης στο πρόγραμμα των αιματολογικών εφημεριών του ΠΓΝΠ με περίπου 4 εφημερίες/μήνα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ο αιματολόγος, αν το επιθυμεί, να εκπαιδευτεί στο Εργαστήριο Κυτταρομετρίας και να απασχολείται 50% στη ΜΜΜΟ και 50% στο Εργαστήριο Κυτταρομετρίας και στην Μονάδα Κυτταροθεραπειών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για διενέργεια διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλώ αποστείλετε email στο

Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών - Περιγραφή δραστηριοτήτων

Η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΜΜΟ) (http://www.bmtpatra.gr) λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα (ΦΕΚ 1377) στα πλαίσια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μέλος των διεθνών επιστημονικών φορέων μεταμόσχευσης (EBMT, CIBMTR, WMDA) και είναι στην τελική φάση προετοιμασίας για διαπίστευση από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης FACT-JACIE.

Στην ΜΜΜΟ ανήκουν:
Κλινική ΜΜΜΟ: Διενεργούνται μεταμοσχεύσεις και λοιπές κυτταροθεραπείες σε ασθενείς με αιματολογικές ασθένειες. Επίσης διενεργούνται pharma-sponsored (Φάση II, III, IV) και ακαδημαϊκές (αναδρομικές, προοπτικές Φάσης II) μελέτες. Πέραν του Διευθυντή της, στην κλινική ΜΜΜΟ απασχολούνται πλήρως 2 αιματολόγοι, μία (1) doctor assistant και μια γραμματέας.
Εργαστήριο Κυτταρομετρίας ροής: Αποτελεί εργαστήριο αναφοράς για όλη την Νοτιοδυτική Ελλάδα και είναι πλήρως εξοπλισμένο με δυνατότητα 10-χρωμίας (FACS Calibur). Στο εργαστήριο απασχολούνται πλήρως 1 έμπειρος Βιολόγος και 1 έμπειρη τεχνολόγος.
Ερευνητικό Εργαστήριο Μεταμόσχευσης: Διενεργεί μοριακές εξετάσεις χιμαιρισμού και κυτταροκαλλιέργειες/ αποθήκευση βιολογικού υλικού. Στο εργαστήριο απασχολείται μόνιμα ένας (1) Βιολόγος και μεταδιδακτορικοί, διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Μονάδα Κυτταρικών Θεραπειών: Ανευρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο των καινούριων προκλινικών κτιρίων της Ιατρικής Σχολής και είναι εξοπλισμένη με κλειστό θάλαμο εργασίας ειδικών συνθηκών για την επεξεργασία κυττάρων προς κλινική χρήση (ISO-14644-1: 5, EU Gr: Α ελεγχόμενο περιβάλλον όσον αφορά την καθαρότητα σωματιδίων).
Κέντρο Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ www.xarisezoi.gr): Κέντρο Δοτών που ασχολείται με προσέλκυση δοτών (>50.000 δότες), τυποποίηση κα ένταξη στο Εθνικό και Παγκόσμιο Μητρώο Δοτών και διακίνηση δοτών προς δωρεά (> 70 δωρεές).

Περιγραφή ερευνητικών ενδιαφερόντων:
Το ερευνητικό μας ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατανόηση και αντιμετώπιση πρώιμων αλλά και μεταγενέστερων επιπλοκών της μεταμόσχευσης μυελού των οστών και παθογένεσης των λευχαιμιών, όπως:
Α) Πρόληψη και αντιμετώπιση αντίδρασης μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GvHD) με εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών επεξεργασίας μοσχεύματος (BMT 2011; BMT 2017), με εφαρμογή καινοτόμων ανοσορρυθμιστικών κυτταρικών θεραπειών (Haematologica, 2012, Cytotherapy 2017), με εφαρμογή καινοτόμων συνδυασμών φαρμάκων (Leukemia, 2015) και ενσωμάτωση μοντέλων ανάλυσης φαρμάκων και μεταβολιτών στη φαρμακευτική ανοσοθεραπεία (επιδοτούμενο πρόγραμμα σε συνεργασία με ΕΚΠΑ).
Β) Πρόληψη, κατανόηση του μηχανισμού και αντιμετώπιση της υποτροπής της λευχαιμίας με την εφαρμογή καινοτόμων κυτταρικών θεραπειών (BBMT 2013, Immunotherapy 2014Β, ΒΜΤ 2017, Nature Medicine 2018 σε συνεργασία με Immunotherapy Center, Freiburg University).
Γ) Αντιμετώπιση λοιμώξεων με δημιουργία καινοτόμων κυτταρικών θεραπειών εναντίον πολλών ιών (Blood 2012a).
Δ) Κατανόηση των μεταγενέστερων επιπλοκών της μεταμόσχευσης και του μηχανισμού ανάπτυξης της δευτεροπαθούς νεοπλασίας (Blood 2006, BBMT 2011, Leukemia 2008).
Ε) Διερεύνηση της λευχαιμιογένεσης σε μοριακό επίπεδο (Leukemia 2008) και με τη χρήση επαγώγιμων βλαστικών κυττάρων ( Cell Stem Cell 2017 σε συνεργασία με Rockefellers Inst ΝΥ).
ΣΤ) Κατανόηση των μονοπατιών ενεργοποίησης των Τ-λεμφοκυττάρων με στόχο την δημιουργία στοχευμένων Τ-κυτταρικών αναστολέων (nanobodies) (Blood Advances και επιδοτούμενο πρόγραμμα σε συνεργασία με Τμήμα Βιοχημείας Παν. Πατρών, κ Νίκα)
http://www.bmtpatra.gr/


4/8/2020

Two (2) Postdoc positions are available at the Institute of Cellular Therapy of University of Patras

Two (2) Postdoc positions are available at the Institute of Cellular Therapy

of University of Patras to work on GSRT (General Secretariat for Research

and Technology) funded projects. The newly established Institute of Cellular

Therapy and its incorporated GMP (Clean room A, B, C, D) facilities is

affiliated with the BMT Unit of the University Hospital of Patras and the

CBMD Donor Center (http://www.bmtpatra.gr,

https://www.xarisezoi.gr)

The projects aim at the development of novel TCR- and CAR-T cell products.

Tasks of the Postdoc include the development of GMP- compliant protocols

which should be transferred and validated for clinical translation.

We are looking for enthusiastic and ambitious scientists with extensive

experiences in cell culture, molecular biology, tumor immunology and possess

a strong interest in immunotherapy (obligatory requirements).

Prior experiences in GMP production and viral- and /or non-viral T cell

transduction methods are advantageous. We also strongly encourage

applications from medical hematologists with relevant research background,

BMT experience and strong motivation to work on development and application

of CAR-T cells and gene therapies.

Candidates must be independent thinkers with excellent team working,

communication, and adaptability skills. For informal inquiries please

contact Prof. Spyridonidis Alexandros at . To apply,

please send a CV, a resume of your previous research accomplishments, names

of 2 referees, and a motivation letter.

------------------------------------------------------

Professor Alexandros Spyridonidis, MD, PhD Director of the Bone Marrow

Transplantation Director of Institute of Cellular Therapy and of CBMDP Donor

Center Leader RIC Sub-Committee, ALWP EBMT University of Patras, 26500 Rio /

Patras, Greece

tel: +30 2610 999506 email: , website: www.bmtpatra.gr,

www.xarisezoi.gr


16/6/2020

Ζητείται Αιματολόγος για την κάλυψη θέσης σε μεγάλο, κεντρικό, ιδιωτικό Θεραπευτήριο. Πληροφορίες στο τηλ. 6977 280063


26/9/2019

Ζητείται Αιματολόγος για την κάλυψη θέσης Επιμελητή σε Αιματολογική κλινική μεγάλου ιδιωτικού νοσοκομείου της Αθήνας. Ικανοποιητικές απολαβές, δυνατότητα εξέλιξης. Πληροφορίες στο τηλ. 2106416734, καθημερινά από τις 8:00 έως τις 16:00.


13/11/2018

Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
Προκήρυξη θέσης Επιμελητή Β για το Αιματολογικό Εργαστήριο / Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.nikaia-hosp.gr .
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 19/11/2018 και ώρα 23.59


9/10/2018

Ζητείται Αιματολόγος για την κάλυψη θέσης Επιμελητή σε μεγάλο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο της Αθήνας. Πληροφορίες στο 6977280063.


4/10/2018

Υποτροφία για Έρευνα στο Πολλαπλούν Μυέλωμα

Σε συνεργασία με το National Center for Tumor Diseases – NCT Heidelberg - German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg University Medical School (HUMS), Heidelberg Medical Faculty, και German Cancer Aid (Deutsche Krebshilfe), προκηρύσσεται μια θέση που αφορά σε έρευνα για το Πολλαπλούν Μυέλωμα, στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, χρονικής διάρκειας έως 3 έτη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιατροί, κατά προτίμηση Αιματολόγοι.

Η μηνιαία αποζημίωση θα αποδίδεται υπό μορφή υποτροφίας και θα ανέρχεται στο ποσό των ~ 2500 ευρώ . Θα συναφθεί σύμβαση με το German Cancer Research Center. Παρέχεται η δυνατότητα διαμονής στον ξενώνα του κέντρου, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα επισκέψεων στην Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, με σκοπό την ανταλλαγή στοιχείων, πληροφοριών κλπ, στα πλαίσια της συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν και να ενημερώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.accc.gr/JobOpenings_accc.html και στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ (https://www.eae.gr/el/) .


20/9/2018

Θέση Αιματολόγου, ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος, στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ), Γ.Ν.Παίδων "Η Αγία Σοφία".
Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Συντονίστρια Διευθύντρια του Τμήματος κα Πολυχρονοπούλου Σοφία, τηλ. επικοινωνίας: 2107452011, email: .


10/5/2018

Προκήρυξη θέσης Βιολόγου ή τελειόφοιτου/απόφοιτου Ιατρού, για το έργο "Διερεύνηση του ανοσοποιητικού συστήματος στη μεταμόσχευση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων" - [Κωδικός Έργου (ΦΚ): 29730000] στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πληροφορίες και Αιτήσεις εδώ


12/4/2018

Θέση επικουρικού Αιματολόγου με 3ετή θητεία για την κάλυψη του τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λειβαδιάς.

Πληροφορίες κα Γερασίμου Αργυρώ  (Επιμ. Α΄ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) τηλ. 22610-84114.


27/3/2018

ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Για τη Μονάδα Μεταμόσχευσης του ΠΓΝ Πατρών (Διευθυντής Καθ. Α. Σπυριδωνίδης) έχει εγκριθεί από το υπουργείο και θα προκηρυχθεί άμεσα μια θέση επικουρικού ιατρού για 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για τουλάχιστον ακόμα 2 χρόνια.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποστείλετε email στο

Για το Εργαστήριο Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Α. Σπυριδωνίδης) προκηρύσσεται άμεσα μια θέση επιστημονικού συνεργάτη για 1 χρόνο.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποστείλετε email στο


28/11/2017

Ζητούνται Ιατροί για έμμισθη θέση με σύμβαση αορίστου χρόνου σε Αιματολογική Κλινική μεγάλου Ομίλου Ιδιωτικών Νοσοκομείων,με ειδικότητα Αιματολόγου, Παθολόγου, Παθολόγου - Ογκολόγου και Παθολόγου- Λοιμωξιολόγου
Πληροφορίες κα Ι.Μπαϊλού , τηλ. 6974208004


10/7/2017

Ζητείται ιατρός αιματολόγος για συνεργασία από τον Σεπτέμβριο με μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο των Αθηνών .
Πληροφορίες:
Τοπούζογλου Ζωή
Ιατρός αιματολόγος
Τηλ : 6970338101
Mail:


31/1/2017

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου - Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας -
Ζητείται Επικουρικός Αιματολόγος (με πρόσφατη λήψη τίτλου ειδικότητας).
Πληροφορίες: κ. Σπανού Εμμανουήλ 6946-016616


23/01/2017

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ζητείται Επικουρικός Αιματολόγος. Πληροφορίες κα Ε.Βερβεσού: 6944-306116


23/01/2017

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ", ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ζητούνται 2 Επικουρικοί Αιματολόγοι.
Πληροφορίες κα Α.ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ: 6937-216714


 

 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι γύρω μας υπάρχουν πολλά προβλήματα που ταλανίζουν το σύγχρονο άνθρωπο.

Ο ρόλος του εθελοντισμού είναι καθοριστικός για να περιορίσουμε μερικά από αυτά.

Όλοι μπορούμε να γίνουμε εθελοντές. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή θέληση, ευαισθησία, ανθρωπιά. Μπορούμε να δώσουμε ελπίδα για ζωή προσφέροντας ένα μικρό μέρος από τις γνώσεις μας, ελάχιστο χρόνο από το χρόνο μας, ένα κομμάτι από τον εαυτό μας.

Καθημερινά οι αιματολόγοι ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν ανάγκη από αίμα, αιμοπετάλια ή αιμοποιητικά κύτταρα, που μόνο ένας άλλος υγιής άνθρωπος μπορεί να τους προσφέρει.

Από την άλλη μεριά συναντάμε τους ενθουσιώδεις εθελοντές που σπεύδουν να προσφέρουν αλλά και τους συνανθρώπους μας που έχουν σκεφθεί ή διστάζουν να το κάνουν.

Η έλλειψη ενημέρωσης, η αδιαφορία και ο φόβος αποτελούν τροχοπέδη στον εθελοντισμό.

Με όλα αυτά στο μυαλό μας ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού και αφύπνισης της συλλογικής συνείδησης της κοινωνίας για θέματα που αφορούν τον εθελοντισμό και ειδικότερα την προσφορά σε πάσχοντες από αιματολογικά νοσήματα.

Μπροστά στην αρρώστια δεν υπάρχει «εσύ» και «εγώ», είμαστε όλοι αλληλέγγυοι. Προσφέροντας εθελοντικά για κάποιον άλλο προσφέρεις τελικά στο δικό σου άνθρωπο ή στον εαυτό σου.

Ο εθελοντισμός δεν είναι φιλανθρωπία αλλά μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης.

Με σύνθημα ζωής «Πάρε μέρος στην αλυσίδα, γίνε κι εσύ εθελοντής δότης» ο εθελοντισμός μπορεί να μπει στην καθημερινότητά μας.

 

 

Η Ακαδημία Αιμοδοσίας δημιουργήθηκε μετά από απόφαση του ΔΣ, από την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνολογικού προσωπικού, αλλά και όσων γενικότερα ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία, συντήρηση και διάθεση του αίματος και των παραγώγων του. Τα τελευταία χρόνια, οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας ανά τον κόσμο αλλάζουν γρήγορα και δραστικά, γεγονός που επιβάλλει τη «δια βίου εκπαίδευση». Οι αλλαγές αυτές έχουν ως στόχο την εξασφάλιση προϊόντων αίματος υψηλής ποιότητας για όλους τους ασθενείς, παράμετρος που αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία των σύγχρονων Συστημάτων Υγείας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ασφάλεια της μετάγγισης αίματος εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από το προσωπικό που εργάζεται στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συστηματική εκπαίδευση και αξιολόγηση της επάρκειάς του. Επιπλέον η Αιμοδοσία αποτελεί τομέα της Ιατρικής που είναι παράδειγμα συνεργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, άμεσης εφαρμογής νέων τεχνολογιών και τήρησης αυστηρών οδηγιών σε όλες τις διαδικασίες.  

Για όλους αυτούς τους λόγους ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή, με στόχο να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της σύγχρονης Ιατρικής των Μεταγγίσεων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας σχεδιάζονται και οργανώνονται με συγκεκριμένο στόχο κάθε φορά. Περιλαμβάνουν ημερίδες καθώς και μεγαλύτερα σεμινάρια με στόχο Νοσηλευτές, Τεχνολόγους, Ειδικευόμενους Γιατρούς, Προσελκυτές Αιμοδοσίας, όπως και Γιατρούς που εμπλέκονται με τη Μεταγγισιοθεραπεία, και προσβλέπουν σε ταχεία επικαιροποίηση των γνώσεών τους.      

Διευθύντρια Σπουδών: Ελισάβετ Γρουζή
Αναπληρωτές: Νίκη Βγόντζα
Μαρία Γκανίδου

2018-2021 Επιστημονικό Συμβούλιο: Μαρία Γαβαλάκη, Ελευθερία Ζερβού, Γεώργιος Μαρτίνης, Χάρις Ματσούκα (Πρόεδρος Ε.ΚΕ.Α), Μαριάννα Πολίτου, Κωνσταντίνος Σταμούλης, Παναγιώτα Χαλκιά

2014-2017 Διευθυντής Σπουδών: Λουκάς Δαδιώτης, Αναπληρωτές: Μαρία Γκανίδου, Ελισάβετ Γρουζή - Επιστημονικό Συμβούλιο : Νίκη Βγόντζα, Ελευθερία Ζερβού, Γεώργιος Θεοδοσιάδης, Όλγα Κατσαρού, Γεώργιος Μαρτίνης, Στέλιος Σαριδάκης, Κωνσταντίνος Σταμούλης

2010-2013 Διευθυντής Σπουδών: Λουκάς Δαδιώτης, Αναπληρωτές: Μαρία Γκανίδου, Ελισάβετ Γρουζή - Επιστημονικό Συμβούλιο : Νίκη Βγόντζα, Γεώργιος Θεοδοσιάδης, Γεώργιος Μαρτίνης, Στέλιος Σαριδάκης, Ιωάννα Σπηλιωτοπούλου, Κωνσταντίνος Σταμούλης, Καλλισθένη Φαρμάκη

 

Κατεβάστε στο υπολογιστή σας και εκτυπώστε την αίτηση συμμετοχής στα επιστημονικά τμήματα.

Αφού τη συμπληρώσετε, μπορείτε να τη στείλετε στην Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, email ή στη διεύθυνση: Κηφισίας 27, 11523, Αθήνα

Αίτηση Εγγραφής