Τελευταία νέα :

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Διαβάστηκε 212 φορές

Protocol 54767414LEU2002 - EUMELEIA

«Μια Ανειλημμένη με Πρωτοβουλία Ερευνητή, Φάσης II, Πολυκεντρική, Ανοικτής Επισήμανσης, Ενός Σκέλους, Προοπτική Κλινική Δοκιμή για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας Εναλλασσόμενων Σχημάτων με Βάση τη Βορτεζομίμπη σε Συνδυασμό με Δαρατουμουμάμπη Ακολουθούμενα από Θεραπεία Συντήρησης με Δαρατουμουμάμπη στο Πλαίσιο της Αρχικής Θεραπείας της Πρωτοπαθούς Πλασματοκυτταρικής Λευχαιμίας: Μια Δοκιμή της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης του Πολλαπλού Μυελώματος»

Κριτήρια Ένταξης

1.    Ηλικία 18 έως 80 ετών (αμφότερων των ηλικιών συμπεριλαμβανομένων) κατά την υπογραφή της συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης.

2.    Ασθενείς νεοδιαγνωσθέντες(εισες) με τεκμηριωμένη ΠΠΚΛ ως ορίζεται από τα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια IMWG για ΠΚΛ και ΠΜ:

Τεκμηριωμένη παρουσία ΠΚ στο περιφερικό αίμα (PBPC) ≥5% και/ή ≥0,5 × 103/μL σε απόλυτο αριθμό (με κυτταρομετρία ροής)

Κλωνικά ΠΚ στον ΜΟ (BMPCs) ≥10% ή αποδεδειγμένο μέσω βιοψίας οστικό ή εξωμυελικό πλασματοκύττωμα 

Τουλάχιστον μία από τις παρακάτω ενδείξεις ύπαρξης μυελώματος:

 Βλάβη τελικού οργάνου που μπορεί να αποδοθεί στην υποκείμενη υπερπλαστική διαταραχή των πλασματοκυττάρων, ειδικότερα (ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα):

Υπερασβεστιαιμία: επίπεδα ασβεστίου στον ορό >0,25 mmol/L (>1 mg/dL) πάνω από το ανώτατο φυσιολογικό όριο (ΑΦΟ) ή >2,75 mmol/L (>11 mg/dL)

Νεφρική ανεπάρκεια: Κάθαρση κρεατινίνης (CrCl) <40 mL/min (μετρηθείσα ή εκτιμηθείσα με επικυρωμένες εξισώσεις) ή κρεατινίνη ορού >177 μmol/L (>2 mg/dL)

Αναιμία: τιμή αιμοσφαιρίνης >20 g/L κάτω από το κατώτατο φυσιολογικό όριο (ΚΦΟ), ή τιμή αιμοσφαιρίνης <100 g/L

Οστικές βλάβες: Μία ή περισσότερες οστεολυτικές βλάβες στον ακτινολογικό έλεγχο σκελετού, την αξονική τομογραφία (CT), ή την ποζιτρονική τομογραφία (PET)-CT.

Ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους βιοδείκτες κακοήθειας:

Ποσοστό κλωνικών πλασματοκυττάρων στον ΜΟ ≥60%

Λόγος εμπλεκόμενης:μη εμπλεκόμενης ελαφράς αλύσου στον ορό (sFLC) ≥100

>1 εστιακές βλάβες στις μελέτες MRI (το μέγεθος κάθε εστιακής βλάβης πρέπει να είναι 5 mm ή μεγαλύτερο).

3.    Μετρήσιμη νόσος στην ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών όπως καθορίζεται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

  • Επίπεδα Μ-πρωτεΐνης στον ορό:

-    Για IgG ΠΜ:  ≥1,0 g/dL ή επίπεδα Μ-πρωτεΐνης στα ούρα ≥200 mg/24ωρο

-    Για IgA, IgE και IgM ΠΜ: ≥0,5 g/dL ή επίπεδα Μ-πρωτεΐνης στα ούρα ≥200 mg/24ωρο

-    Για IgD ΠΜ: ≥0,05 g/dL ή επίπεδα Μ-πρωτεΐνης στα ούρα ≥200 mg/24ωρο

  • ΠΜ ελαφρών αλύσων χωρίς μετρήσιμη νόσο στον ορό ή στα ούρα: ελεύθερες ελαφρές άλυσοι στον ορό (sFLC) ≥10 mg/dL (εμπλεκόμενη ελαφρά άλυσος) και παθολογικός λόγος κ/λ ελεύθερων ελαφρών αλύσων στον ορό.

4.    Ασθενείς για τους οποίους η υψηλής δόσης θεραπεία, με ή χωρίς ΜΑΑΚ, αποτελεί μέρος του προβλεπόμενου πλάνου θεραπείας.

5.    Ασθενείς που δεν υποβάλλονται κατά την τρέχουσα περίοδο ή δεν έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε συστηματική θεραπεία ή ΜΑΑΚ για οιαδήποτε πλασματοκυτταρική δυσκρασία, εκτός από σύντομη θεραπεία με κορτικοστεροειδή (ισοδύναμο δεξαμεθαζόνης 40 mg/ημέρα για έως 4 ημέρες).

6.    Επαρκής λειτουργία του μυελού των οστών όπως καθορίζεται από τα ακόλουθα:

  Αιμοσφαιρίνη ≥7,0 g/dL [≥4,34 mmol/L˙ η προηγούμενη μετάγγιση ερυθρών ή η χρήση ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ερυθροποιητίνης επιτρέπεται]

  Απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων ≥1,0 x 109/L [επιτρέπεται η χρήση παράγοντα διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων]

Αριθμός αιμοπεταλίων ≥50 x 109/L εάν η πλασματοκυτταρική διήθηση του μυελού είναι >50%˙ διαφορετικά ≥75% x 109/L.

7.    Επαρκής ηπατική λειτουργία όπως καθορίζεται από τα ακόλουθα:

  Ασπαρτική Τρανσαμινάση Ορού ≤2,5 x ΑΦΟ

  Αλανινική Αμινοτρανσφεράση Ορού ≤2,5 x ΑΦΟ

Ολική χολερυθρίνη ≤1,5 x ΑΦΟ [για συμμετέχοντες(ουσες) με συγγενή  χολερυθριναιμία, όπως το σύνδρομο Gilbert˙ απαιτείται άμεση χολερυθρίνη ≤1,5 x ΑΦΟ].

8.    Επαρκής νεφρική λειτουργία όπως καθορίζεται από την εκτιμώμενη CrCl ≥20 mL/min.

9.    Κατάσταση λειτουργικής ικανότητας κατά τη Συνεργατική Ομάδα Ογκολογίας Ανατολικών Πολιτειών (ECOG) 0-3.

10.  Εάν πρόκειται για γυναίκα με δυνατότητα τεκνοποίησης (FCBP), ισχύουν τα ακόλουθα:

  Προτίθεται να χρησιμοποιήσει μια αποδεκτή μέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της κλινικής δοκιμής. Οι γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης πρέπει να δεσμευτούν ότι θα απέχουν αδιαλείπτως  από ετερόφυλη σεξουαλική επαφή ή ότι θα χρησιμοποιούν ταυτόχρονα 2 αξιόπιστες αντισυλληπτικές μεθόδους κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας και για 3 μήνες μετά την τελευταία δόση οποιουδήποτε συστατικού του σχήματος θεραπείας.

  Πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα προβούν σε δωρεά ωαρίων για τους σκοπούς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της μελέτης και για ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης οποιουδήποτε συστατικού της θεραπείας της μελέτης.

  Πρέπει να έχουν 2 αρνητικά τεστ κυήσεως ορού ή ούρων˙ ένα κατά την Αρχική Εκτίμηση και συγκεκριμένα εντός 10-14 ημερών πριν από τον Κύκλο (Κ)1 Ημέρα (Η)1, και το δεύτερο εντός 24 ωρών πριν από τον Κ1Η1.

11.  Εάν πρόκειται για άνδρες συμμετέχοντες με αναπαραγωγική δυνατότητα οι οποίοι διατηρούν σεξουαλική δραστηριότητα με γυναίκες που έχουν δυνατότητα τεκνοποίησης ισχύουν τα ακόλουθα.

  Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούν προφυλακτικά από latex ή συνθετικά υλικά κατά τη διάρκεια της μελέτης και για 3 μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας της μελέτης (ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε επιτυχή βαζεκτομή).

  Δεν πρέπει να προβούν σε δωρεά σπέρματος κατά τη διάρκεια της μελέτης ή για 3 μήνες μετά την τελευταία δόση της θεραπείας της μελέτης.

12.  Ασθενείς που είναι σε θέση να κατανοήσουν και προτίθενται να τηρήσουν τις απαιτήσεις της μελέτης.

13.  Ασθενείς (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του(ης) ασθενούς, ως εφαρμόζεται) που είναι σε θέση να κατανοήσουν και προτίθενται να παράσχουν εθελουσίως έγγραφη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετιζόμενης με την κλινική δοκιμή διαδικασίας.

 

Κριτήρια Αποκλεισμού

1.    Ασθενείς με δευτεροπαθή ΠΚΛ.

2.    Προηγούμενη ή συνυπάρχουσα διηθητική κακοήθεια (εκτός ΠΚΛ) εντός 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης της θεραπείας της μελέτης με εξαίρεση τα ακόλουθα:

  Κακοήθεια αντιμετωπισθείσα με πρόθεση την ίαση και χωρίς γνωστή παρουσία ενεργού νόσου για ≥3 έτη πριν από την έναρξη της θεραπείας της μελέτης.

  Μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος, καρκίνωμα in situ του τραχήλου της μήτρας ή του μαστού που έχουν αντιμετωπισθεί επαρκώς, τυχαία ιστολογικά ευρήματα καρκίνου του προστάτη (T1a ή T1b) ή άλλη μη διηθητική βλάβη που, κατά την κρίση του Ερευνητή, θεωρείται ιαθείσα με ελάχιστο κίνδυνο υποτροπής κατά τα επόμενα 3 έτη.

3.    Ακτινοθεραπεία εντός 14 ημερών πριν από την έναρξη της θεραπείας της μελέτης.

4.    Πλασμαφαίρεση εντός 28 ημερών πριν από την έναρξη της θεραπείας της μελέτης.

5.    Παρουσία κλινικών σημείων μηνιγγικής διήθησης ή διήθησης του κεντρικού νευρικού συστήματος από ΠΚΛ.

6.    Ασθενείς με περιφερική νευροπάθεια ή νευροπαθητικό πόνο Βαθμού 2 ή μεγαλύτερου, όπως ορίζεται από τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για τα Ανεπιθύμητα Συμβάντα του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου (NCI CTCAE) Έκδοση 5.

7.    Συνυπάρχουσα συστηματική αμυλοείδωση, σύνδρομο POEMS (πολυνευροπάθεια, οργανομεγαλία, ενδοκρινοπάθεια, μονοκλωνική πρωτεΐνη και/ή δερματικές αλλοιώσεις), ενεργός συστηματική λοίμωξη, μη ελεγχόμενος διαβήτης, οξεία διάχυτη διηθητική πνευμονοπάθεια και οποιαδήποτε άλλη ιατρική κατάσταση/νόσος η οποία είναι πιθανό να επηρεάσει τις διαδικασίες ή τα αποτελέσματα της μελέτης, ή κατά την κρίση του Ερευνητή, θέτει τον(ην) συμμετέχοντα(ουσα) σε αδικαιολόγητο κίνδυνο εάν αυτός/αυτή συμμετείχε στη μελέτη ή περιπλέκει την ικανότητα ερμηνείας των δεδομένων της μελέτης.

8.    Γνωστή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με δυναμικά εκπνεόμενο όγκο στο πρώτο δευτερόλεπτο [FEV1] <50% της προβλεπόμενης φυσιολογικής τιμής.

9.   Γνωστό μέτριο ή βαρύ (σοβαρό) επιμένον άσθμα εντός των τελευταίων 2 ετών, ή ο/η ασθενής έχει κατά την τρέχουσα περίοδο μη ελεγχόμενο άσθμα οποιασδήποτε βαρύτητας.

10.  Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

  Γνωστή οροθετικότητα για HIV 

  Οροθετικότητα για τον ιό της ηπατίτιδας Β  (HBV) όπως καθορίζεται από θετικό αποτέλεσμα της εξέτασης για HBsAg (αντιγόνο επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β).

  Γνωστή οροθετικότητα για τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) όπως καθορίζεται από θετικό anti-HCV ή θετικό HCV-RNA κατά τον ποσοτικό προσδιορισμό.

11.  Κλινικά σημαντική καρδιακή νόσος, όπως:

Έμφραγμα του μυοκαρδίου εντός 6 μηνών πριν από την έναρξη της θεραπείας της μελέτης

Ασταθής ή μη ελεγχόμενη νόσος/πάθηση, η οποία σχετίζεται ή επηρεάζει την καρδιακή λειτουργία (π.χ. ασταθής στηθάγχη, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια [ΣΚΑ] σταδίου III-IV κατά NYHA (Καρδιολογική Εταιρεία Νέας Υόρκης)

Περικαρδιακή νόσος

Καρδιακή αμυλοείδωση

Μη ελεγχόμενη καρδιακή αρρυθμία (Βαθμού 2 ή μεγαλύτερου κατά NCI CTCAE v5) ή κλινικά σημαντικές ηλεκτροκαρδιογραφικές (ΗΚΓ) ανωμαλίες

ΗΚΓ 12-απαγωγών κατά την αρχική εκτίμηση (screening) που ανέδειξε διάστημα QT >470msec [με εξαίρεση τους(ις) συμμετέχοντες(ουσες) που φέρουν βηματοδότη]

Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα κατά την αρχική εκτίμηση που ανέδειξε κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας (ΚΕΑΚ) <40% [διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα κατά την αρχική εκτίμηση απαιτείται μόνο για συμμετέχοντες(ουσες) ηλικίας ≥65 ετών].

12.  Λήψη ισχυρού CYP3A4 επαγωγέα εντός 5 χρόνων ημίσειας ζωής πριν από την έναρξη της θεραπείας της μελέτης.

13.  Γνωστές αλλεργίες, υπερευαισθησία, ή δυσανεξία σε βόριο ή μαννιτόλη, κορτικοστεροειδή, μονοκλωνικά αντισώματα ή ανθρώπινες πρωτεΐνες ή τα έκδοχά τους, ή γνωστή ευαισθησία στα προϊόντα που προέρχονται από θηλαστικά.

14.  Νόσος του πεπτικού που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απορρόφηση των από του στόματος χορηγούμενων φαρμάκων κατά την κρίση του Ερευνητή.

15.  Εμβολιασμός με ζώντα εξασθενημένα εμβόλια εντός 4 εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας της μελέτης.

16.  Μείζον χειρουργείο εντός 2 εβδομάδων πριν από την έναρξη της θεραπείας της μελέτης ή μη πλήρης ανάκαμψη από χειρουργείο, ή προγραμματισμένο χειρουργείο κατά το χρονικό διάστημα που ο/η συμμετέχων(ουσα) αναμένεται να ξεκινήσει τη θεραπεία της μελέτης.

17.  Ταυτόχρονη χρήση άλλων αντικαρκινικών παραγόντων/θεραπειών.

18.  Ο/Η συμμετέχων(ουσα) είναι γνωστό ή πιθανολογείται ότι δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το πρωτόκολλο της μελέτης (π.χ. λόγω αλκοολισμού, εξάρτησης από ουσίες, ή ψυχικής διαταραχής). Ο/Η συμμετέχων(ουσα) έχει οιαδήποτε κατάσταση υγείας λόγω της οποίας, κατά την κρίση του ερευνητή, η συμμετοχή στην κλινική δοκιμή δεν θα ήταν προς όφελος του συμμετέχοντος(ουσας) (π.χ. θέτει σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα) ή θα μπορούσε να παρεμποδίσει, να περιορίσει ή να αλλοιώσει τις καθορισμένες από το πρωτόκολλο αξιολογήσεις.

19.  Γυναίκες που κυοφορούν, θηλάζουν, ή σκοπεύουν να μείνουν έγκυες ενόσω συμμετέχουν στην παρούσα μελέτη ή εντός 3 μηνών ακολούθως της τελευταίας δόσης οποιουδήποτε συστατικού της θεραπείας της μελέτης.

20.  Άνδρες που σκοπεύουν να τεκνοποιήσουν ενόσω συμμετέχουν στην παρούσα μελέτη ή εντός 3 μηνών ακολούθως της τελευταίας δόσης οποιουδήποτε συστατικού της θεραπείας της μελέτης.

21.  Ασθενείς που λαμβάνουν κατά την τρέχουσα περίοδο θεραπεία με υπό έρευνα φάρμακο/εμβόλιο/ιατροτεχνολογικό προϊόν/παρέμβαση ή έχουν λάβει υπό έρευνα προϊόν εντός 30 ημερών ή 5 χρόνων ημίσειας ζωής του υπό έρευνα παράγοντα (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερης διάρκειας) πριν από την αρχική εκτίμηση.

22.  Αντενδείξεις στη χρήση συστατικών της θεραπείας της μελέτης (δαρατουμουμάμπη, βορτεζομίμπη, δεξαμεθαζόνη, κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβικίνη) σύμφωνα με τις τοπικές συνταγογραφικές πληροφορίες.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Υπευθ. Ε. Τέρπος, ΑΘΗΝΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υπευθ. Σ. Δελήμπαση, ΑΘΗΝΑ
Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ , ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Καθ. Μ. Χ. Κυρτσώνη, ΑΘΗΝΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ, Υπευθ. Μ. Κωτσοπούλου, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Υπευθ. Ε. Κατωδρύτου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Υπευθ. Εμ. Σπανουδάκης, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ, Υπευθ. Α. Χατζηβασίλη, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Δημοφιλέστερα

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών